غرفه های یک بر باز

همانطور که از نام این مدل غرفه ها مشخص است ، این غرفه ها از 3 طرف بسته و از یک طرف باز میباشد و عموما مختص غرفه های متراژ پایین میباشد و عمدتا در کنار دیوار سالن نمایشگاه جانمایی میشود.طراحی این نوع غرفه ها طراح با تجربه و زبردستی را میطلبد که هر آنچه در توان دارد در نمای اصلی غرفه به بازدید کننده ارائه نماید.