غرفه های سه بر باز

همانطور که از اسم آن مشخص است ، سه طرف این غرفه ها راهروی نمایشگاه قرار دارد و یک ضلع آن با غرفه مجاور مشترک است. اگر پلان غرفه را مستطیلی در نظر بگیریم، در صورتی که وجه بزرگتر با غرفه مجاور مشترک باشد ، هنگام طراحی امکانات بیشتری برای طراح فراهم میشود.