غرفه های دو بر باز

به غرفه هایی گفته میشود که دو وجه آن با غرفه های دیگر مشترک است و دو وجه دیگر را راهروی نمایشگاه تشکیل میدهد و اگر پلان را مستطیل در نظر بگیریم ، دو ضلع عمود بر هم مستطیل باز میباشد.
نوع دیگر غرفه دوبرباز که خیلی نادر میباشد به این صورت است که دو وجه روبروی هم باز میباشد و از دو سوی راهرو امکان بازدید وجود دارد