غرفه های جزیره ای

هیچ یک از وجه های این مدل غرفه ها با غرفه مجاور مشترک نمیباشد و چهار ضلع غرفه را راهروی نمایشگاه تشکیل میدهد. با توجه به این که اطراف آن خالی است از لحاظ طراحی ، طراح آزادتر می باشد و همچنین از لحاظ عملکردی ، مشارکت کننده ، بازدید کننده بیشتری را به سوی خود جذب می کند.